DUNG MÔI PHA SƠN

Dung môi pha sơn Sơn ĐK dùng để hoà tan các sản phẩm sơn sử dụng cho đồ gỗ, mây tre đan…, tương thích và đạt hiệu quả cao nhất với các sản phẩm sơn ĐK.

18006696