Glaze là màu lau đặc biệt chuyên làm nổi bật vân trên bề mặt gỗ tốt nhất.

MÀU LAU GLAZE ĐK

Sơn Màu Lau Glaze là sản phẩm màu lau đặc biệt chuyên làm nổi bật các vân trên bề mặt gỗ.

Danh mục:
18006696